Запрошуємо до здобуття вищої освіти за спеціальністю 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"!

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв здійснює підготовку фахівців всіх кваліфікаційних рівнів зі спеціальності 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка".

Кафедра проводить наукові дослідження та викладання ряду спеціальних дисциплін, пов’язаних з автоматизацією як технологічних процесів так і бізнес-процесів підприємств на основі використання інформаційно-вимірювальної та мікропроцесорної техніки, розробкою спеціального програмного забезпечення та використанням пакетів прикладних програм.

Основні напрямки майбутньої професійної діяльності студентів за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології», пов’язані із створенням та експлуатацією систем автоматизації технологічних процесів, установок та агрегатів, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування. По закінченню навчання випускники мають можливість займати посади керівників та провідних спеціалістів, інженерів з автоматизації, інженерів проектантів систем автоматизації, інженерів з налагодження систем автоматизації.

Науково-технічний прогрес у промисловості базується на розвитку ряду напрямів, серед яких важливим є інтеграція виробничих процесів та управління ними. У зв'язку з цим, для даної спеціальності відкрито спеціалізацію «Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства». Студенти цієї спеціалізації вивчають цикл дисциплін, пов'язаних з економічною діяльністю підприємств, оптимізацією та автоматизацією ряду процесів на даних підприємствах, а також використанням та розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Основні напрямки професійної діяльності випускників даної спеціалізації: автоматизація офісної діяльності з метою ведення бухгалтерського обліку, управління фінансами і матеріально-технічним постачанням, організації документообігу. До основних задач випускників даної спеціалізації входить також аналіз кон'юнктурної стратегії: динаміки ринкових цін на продукцію, рівень прибутку по різних видах продукції, прогнозований попит. Після закінчення університету випускники мають можливість займати посади як спеціалістів з автоматизації та інженерів з розробки алгоритмів та програм, так і системних аналітиків проектів.

Спеціальність орієнтована на:

 • розробку автоматизованих систем управління технологічними та бізнес-процесами підприємств різних галузей;
 • сучасні методи автоматизації технологічних операцій, процесів і виробництв з використанням мікропроцесорної та комп’ютерної техніки;
 • принципи побудови та функціонування сучасних систем керування на базі промислових комп’ютерів;
 • апаратне та алгоритмічне забезпечення сучасних систем  керування технологічного обладнання, систем  накопичення, обліку та обробки інформації;
 • методи і засоби  моделювання і проектування автоматизованого технологічного обладнання;
 • розробку сучасних інформаційних технологій та систем управління базами даних

Якісна освіта на спеціальності забезпечується:

 • за рахунок потужної матеріально-технічної бази кафедри, основою якої являються лабораторії оснащені мікропроцесорними пристроями, робототехнічними комплексами та іншими засобами промислової автоматики, що дозволяє студентам поглиблено вивчати особливості побудови комп’ютерно-інтегрованих виробництв;
 • ґрунтовним вивченням обчислювальної техніки, мов програмування та сучасних інтернет-технологій;
 • широким використанням комп’ютерної техніки як для мультимедійного та дистанційного вивчення фундаментальних і спеціальних дисциплін, так і автоматизованого проектування систем управління;
 • набуттям студентами практичного досвіду проектування, налагодження та ефективної експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління за рахунок проходження ними практики на передових підприємствах України та зарубіжжя

Спеціальні компетентності освітнього рівня «Бакалавр»

Забезпечують здатність:

 • застосовувати математичну символіку та математичний апарат при розв’язанні прикладних і наукових завдань в галузі автоматизації та приладобудування.
 • застосовувати закони i моделi механiки, електрики та магнетизму, коливань i хвиль, квантової фiзики, статистичної фiзики i термодинаміки при моделюванні технологічних об’єктів та систем.
 • застосовувати закони хiмiчних систем, реакцiйної здатностi речовин, хiмiчної ідентифікації при моделюванні технологічних об’єктів та систем.
 • використовувати сучасну обчислювальну техніку, пакети прикладних програм для вирішення завдань автоматизації виробничих процесів.
 • розробляти системи автоматичного регулювання (САР) параметрами технологічних об’єктів управління.
 • розробляти автоматизовані системи контролю (АСК) технологічних процесів.
 • розробляти системи сигналізації, збору даних та диспетчерського управління.
 • розробляти мікропроцесорні системи (МПС) управління технологічними об’єктами.
 • брати участь в етапах попереднього проектування АСУ.
 • застосовувати комп’ютерні технології для побудови математичних моделей, розробляти математичнi детермiнованi та ймовiрнiснi моделi автоматизованих систем i процесiв.
 • проектувати програмно-технічне та інформаційне забезпечення АСУ.
 • брати участь у проектуванні технічного забезпечення АСУ.
 • брати участь у проектуванні організаційного забезпечення АСУ.
 • застосовувати системи автоматизованого проектування.
 • проектувати комп’ютерно-інтегровані системи управління.
 • брати участь у монтажі систем автоматизації.
 • налагоджувати САР.
 • налагоджувати АСК технологічного процесу.
 • налагоджувати системи сигналізації, збору даних та диспетчерського управління.
 • брати участь у налагодженні програмного забезпечення АСУ.
 • брати участь в експлуатації та супроводженні АСУ.
 • проводити дослідження в галузі автоматизованих систем та розробляти їх математичні моделі.

Спеціальні компетентності освітнього рівня «Магістр»

Забезпечують здатність:

 • розробляти та досліджувати інформаційно-вимірювальні комплекси.
 • розробляти автоматизовані системи оптимального управління технологічними об’єктами.
 • розробляти телекомунікаційні та інформаційно-комунікаційні системи та мережі для передавання різного виду інформації .
 • розробляти системи автоматизації та (або) оптимізації технологічних комплексів.
 • до аналізу та синтезу систем збору та передавання даних.
 • застосовувати організаційні, технічні, алгоритмічні та інші методи і засоби захисту інформації в інформаційних системах та мережах в процесі професійної діяльності.
 • застосовувати комп’ютерні системи для обробки текстової, графічної та мультимедійної інформації в інформаційних системах.
 • застосовувати сучасні технології програмування та засоби проектування складних програмних систем для моделювання та віддаленого доступу до інформаційних систем.
 • розробляти та досліджувати мікропроцесорні системи управління технологічними об’єктами.
 • вирішувати завдання аналізу та синтезу автоматизованих систем на етапах попереднього проектування.
 • будувати та застосовувати математичні моделі при дослідженні складних об’єктів та систем.
 • застосовувати сучасні технології розробки програмних комплексів з використанням автоматизованих систем планування і управління.
 • досліджувати процеси формування образів і моделювання принципів їх відтворення для систем штучного інтелекту.
 • застосовувати автоматизовані системи проектування та технологічної підготовки виробництва.
 • проектувати та обслуговувати системи автоматизації бізнес-процесів підприємств.
 • проводити наукові дослідження в галузі комп’ютерно-інтегрованих систем управління.

Перспективи працевлаштування та професійного росту випускників

Наш випускник підготовлений для виробничо – технологічної, проектної та дослідницької роботи в галузі розробки, налагодження та експлуатації автоматизованих систем управління. Спеціаліст може займати посади інженера, конструктора, програміста, молодшого наукового співробітника, а за наявності стажу роботи – викладацькі та керівні посади.