Група КА-21

Об'єктно-орієнтоване програмування

Дисципліна спрямована на вивчення принципів об’єктно-орієнтованого програмування: абстрагування, інкапсуляції, спадкування та поліморфізму. Особливості об’єктно-орієнтованого програмування розглядаються з використанням мови програмування C#. Розглянуто принципи проектування класів, інтерфейсів та методів; підходи щодо розробки графічного інтерфейсу користувача; принципи вводу-виводу; особливості використання колекцій; принципи розробки багатопотокових програм.

Детальніше...

Програмування прикладних застосунків з графічним інтерфейсом користувача

Дисципліна спрямована на вивчення принципів процедурного, структурного та об’єктно-орієнтованого програмування. Особливості програмування розглядаються з використанням мови програмування Object Pascal у середовищі Embarcadero Delphi. Розглянуто принципи проектування класів та методів; підходи щодо розробки графічного інтерфейсу користувача; принципи вводу-виводу; засоби розробки багатопотокових програм.

Детальніше...

Сучасні середовища розробки прикладних програм

Дисципліна спрямована на вивчення принципів програмування у сучасних середовищах: Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio, Qt Creator. Особливості програмування розглядаються з використанням мов C#, C++ та Object Pascal. Розглянуто принципи проектування класів та методів; підходи щодо розробки графічного інтерфейсу користувача; принципи вводу-виводу; засоби розробки багатопотокових програм; принципи кросплатформенної розробки.

Детальніше...


Комп'ютерні технології в бухгалтерському обліку

Викладаються сучасні методи, системи та засоби ведення бухгалтерського обліку, професійне формування первинних документів та звітів. Мета навчальної дисципліни: формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок ефективного використання на практиці автоматизованих систем обробки економічної інформації, впровадження комплексного підходу до оптимальної організації обліку, оволодіння програмними засобами, зокрема - програмою «1 С: Бухгалтерія ».

Детальніше...

Комп’ютерні технології в діловодстві

Вивчення теоретичних та практичних основ організації комп’ютерного діловодства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій; вивчення організації та методології комп’ютерного набору ділової документації . У результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій в області діловодства 

Детальніше...

Автоматизація складського обліку

Вивчення теорії автоматизованої обробки інформації на складах, набуття навичок практичного використання методик для розв’язання типових облікових задач.

Детальніше...


Група КТ-21

Об'єктно-орієнтоване програмування

Дисципліна спрямована на вивчення принципів об’єктно-орієнтованого програмування: абстрагування, інкапсуляції, спадкування та поліморфізму. Особливості об’єктно-орієнтованого програмування розглядаються з використанням мови програмування C#. Розглянуто принципи проектування класів, інтерфейсів та методів; підходи щодо розробки графічного інтерфейсу користувача; принципи вводу-виводу; особливості використання колекцій; принципи розробки багатопотокових програм.

Детальніше...

Програмування прикладних застосунків з графічним інтерфейсом користувача

Дисципліна спрямована на вивчення принципів процедурного, структурного та об’єктно-орієнтованого програмування. Особливості програмування розглядаються з використанням мови програмування Object Pascal у середовищі Embarcadero Delphi. Розглянуто принципи проектування класів та методів; підходи щодо розробки графічного інтерфейсу користувача; принципи вводу-виводу; засоби розробки багатопотокових програм.

Детальніше...

Сучасні середовища розробки прикладних програм

Дисципліна спрямована на вивчення принципів програмування у сучасних середовищах: Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio, Qt Creator. Особливості програмування розглядаються з використанням мов C#, C++ та Object Pascal. Розглянуто принципи проектування класів та методів; підходи щодо розробки графічного інтерфейсу користувача; принципи вводу-виводу; засоби розробки багатопотокових програм; принципи кросплатформенної розробки.

Детальніше...


Групи КА-31, КАс-31, КТ-31, КТс-31

Гідрогазодинаміка

Метою вивчення дисципліни є отримання знань про статичні явища та динамічні процеси в рідинах та газах, про ламінарні і турбулентні переноси речовини, імпульсу і енергії в потоках ідеальних і в'язких рідин, про інші фізичні явища, що супроводжують рух реальних рідин і газів для їх практичного застосування при розробці, запровадженні та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів. Завдання вивчення дисципліни: вміння застосовувати теоретичні та практичні навички для вирішення реальних задач, пов’язаних з механікою рідких та газоподібних середовищ. У курсі розглянуто основні закони та рівняння статики, кінематики i динаміки рідин та газів; методи аналізу гідравлічних процесів; діапазон застосування основних розрахункових залежностей; методики врахування впливу обладнання на гідродинамічні параметри потоків.

Детальніше...

Основи гідравліки та теплотехніки

Метою вивчення дисципліни є отримання знань з основ гідравліки (властивості, статика і динаміка рідин та газів) та теплотехніки (основи технічної термодинаміки та теплопередачі), для їх практичного застосування при розробці, запровадженні та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів

Детальніше...

Основи термодинаміки

Метою вивчення дисципліни є отримання знань з основ термодинаміки (основи технічної термодинаміки, основ теорії тепло- та моообміну), для їх практичного застосування при розробці, запровадженні та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів

Детальніше...


Група КБ-31

Автоматизоване управління бізнес-процесами

Дисципліна спрямована на вивчення питань автоматизованого управління, впливом сучасних інформаційних технологій на організацію роботи на підприємствах і установах. Предметом вивчення дисципліни є бізнес-процеси підприємств і організацій, методи і підходи до їх удосконалення з метою підвищення ефективності роботи організації.


Гідрогазодинаміка

Метою вивчення дисципліни є отримання знань про статичні явища та динамічні процеси в рідинах та газах, про ламінарні і турбулентні переноси речовини, імпульсу і енергії в потоках ідеальних і в'язких рідин, про інші фізичні явища, що супроводжують рух реальних рідин і газів для їх практичного застосування при розробці, запровадженні та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів. Завдання вивчення дисципліни: вміння застосовувати теоретичні та практичні навички для вирішення реальних задач, пов’язаних з механікою рідких та газоподібних середовищ. У курсі розглянуто основні закони та рівняння статики, кінематики i динаміки рідин та газів; методи аналізу гідравлічних процесів; діапазон застосування основних розрахункових залежностей; методики врахування впливу обладнання на гідродинамічні параметри потоків.

Детальніше...

Основи гідравліки та теплотехніки

Метою вивчення дисципліни є отримання знань з основ гідравліки (властивості, статика і динаміка рідин та газів) та теплотехніки (основи технічної термодинаміки та теплопередачі), для їх практичного застосування при розробці, запровадженні та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів

Детальніше...

Основи термодинаміки

Метою вивчення дисципліни є отримання знань з основ термодинаміки (основи технічної термодинаміки, основ теорії тепло- та моообміну), для їх практичного застосування при розробці, запровадженні та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів

Детальніше...


Економічна кібернетика

Дисципліна спрямована на вивчення функціонування та розвитку економічної системи, єдності об'єкта та процесу управління, знайомство з економіко-математичними моделями для аналізу і синтезу систем управління; вивчення статистичних моделей аналізу попиту та споживання, моделей аналізу міжгалузевих зв’язків, моделювання за допомогою економічних таблиць та інших програмних засобів.

Детальніше...

Моделювання економічних систем

Дисципліна спрямована на формування практичних знань та навиків, вивчення низки найбільш типових прикладних моделей в задачах прийняття рішень, опанування відповідним апаратом (методи, моделі, інформаційне та програмно-методичне комп’ютерне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних проблемах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).

Детальніше...

Системний аналіз економічних процесів

Дисципліна спрямована на набуття компетенцій з аналізу функціонування та розвитку економічної системи, єдності об'єкта та процесу управління, знайомство з економіко-математичними моделями для аналізу і синтезу систем управління; вивчення статистичних моделей аналізу попиту та споживання, моделей аналізу міжгалузевих зв’язків, моделювання за допомогою економічних таблиць Excel та інших програмних засобів.

Детальніше...


Групи КА-41, КАс-41, КТ-41, КТс-41

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації

Метою вивчення дисципліни є отримання знань про основи мікропроцксорної техніки, навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на базі стандартних наборів мікропроцесорних комплектів та однокристальних мікро-ЕОМ. Розглянуто функціональне призначення, логічну структуру та сумісність елементної бази МП-систем; основні програмні та технічні засоби програмування та відлагодження програм для систем на основі мікропроцесорів та однокристальних мікроЕОМ; принципи та засоби з’єднання МП-систем з первинними перетворювачами та виконавчими пристроями.


Група КБ-41

Організація баз даних

Дисципліна спрямована на вивчення принципів розробки баз даних, архітектури баз даних та моделі даних. Головну увагу приділено реляційній моделі даних та архітектурі «клієнт-сервер». Розглянуто принципи проектування багатотабличних баз даних; основи мови структурних запитів SQL; структуру запитів для маніпуляції даними; принципи побудови індексів; засоби підтримки цілісності даних; заходи безпеки при роботі з даними.


Група КА-51

Автоматизовані системи технічного зору

Дисципліна спрямована на вивчення методів і алгоритмів комп’ютерної обробки зображень з метою покращення візуалізації, класифікації, виділення інформації, необхідної для наукової діяльності, основ комп’ютерної графіки. Окрему увагу приділено потребам технічного діагностування на основі обробки оптичних та фpактографічних зображень.

Детальніше...

Технічне діагностування і оптико-цифрові методи

Дисципліна спрямована на вивчення понять, методів і алгоритмів, необхідних для ефективної розрахункової обробки цифрових зображень, засвоєння практичних навичок роботи з зображеннями як за допомогою готових програмних продуктів, так і програмуванням відповідних алгоритмів.

Детальніше...

Неруйнівний контроль

Дисципліна спрямована на набуття компетенцій з використання методів контролю якості продукції, за якого не повинна бути порушена придатність щодо застосування із повним збереженням закладених із самого початку функцій.

Детальніше...


Математичне моделювання і оптимізація автоматизованих виробничих систем

Дисципліна направлена на вивчення методів імовірнісного математичного моделювання і оптимізації гнучких однопоточних і багатопоточних автоматизованих ліній складання з урахуванням показників надійності їх структурних елементів. Розглянуто основні визначення і параметри ГАЛС; показники функціонування АСВ; математичні моделі процесів функціонування БГАЛ; методи імовірнісного математичного моделювання гнучких багатопоточних автоматизованих ліній складання. Основне призначення курсу – ознайомити студентів з методами імовірнісного математичного моделювання гнучких багатопоточних автоматизованих ліній складання автоматизованого виробництва, навчити на практиці використовувати методи побудови та розв'язання систем диференціальних рівнянь стану ділянок ГАЛС з використанням графів станів. 


Обладнання і основи створення гнучких автоматизованих виробництв

Дисципліна пов’язана з вивченням основ комплексного розв’язання конструкторсько-технологічних, технічних, організаційних і економічних питань проектування гнучких автоматизованих виробництв. Розглянуто основні типи обладнання, яке використовується в ГАВ, критерії його вибору виходячи з різних виробничих потреб і умов; особливості застосування промислових роботів в умовах ГАВ; принципи побудови та організації автоматизованої системи технологічної підготовки виробництва (АС ТПВ); структуру і особливості побудови автоматизованої складської підсистеми ГАВ; структуру і особливості побудови допоміжних систем ГАВ; принципи побудови та організації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) та виробництвом (АСУВ).


Основи системного програмування

Дисципліна спрямована на вивчення принципів програмування з використанням системних засобів операційної системи Windows. Особливу увагу приділено системному інтерфейсу прикладного програмування – Windows API. Розглянуто принципи роботи процесів та потоків; засоби міжпроцесної взаємодії; будову віртуального адресного простору процесу; засоби синхронізації потоків (критичні секції, м’ютекси, семафори, події); файловий ввід-вивід; принципи роботи з системним реєстром; принципи розробки служб; засоби захисту системних об’єктів.

Детальніше...

Програмування з використанням засобів Windows API

Дисципліна спрямована на вивчення вивчення архітектури операційної системи Windows, структури процесу та потоку; формування знань про структуру віртуального адресного простору процесу; вивчення принципів міжпроцесної та міжпотокової взаємодії; вивчення системних засобів синхронізації роботи потоків: критичних секцій, м'ютексів, семафорів.

Детальніше...

Розробка багатопотокових прикладних програм

Дисципліна спрямована на вивчення вивчення структури процесу та потоку у Windows; вивчення принципів роботи підсистеми керування потоками; вивчення будови віртуального адресного простору процесу; формування знань про архітектуру багатопотокової програми; вивчення системних засобів міжпотокової взаємодії: повідомлення WM_COPYDATA, поштові скриньки, іменовані та неіменовані канали, сокети, відображені у пам'ять файли; вивчення методів синхронізації потоків.

Детальніше...


Проектування систем автоматизації бізнес-процесів підприємств

Дисципліна спрямована на вивчення методів та базових принципів методології опису ІT-інфраструктури компанії у взаємозв'язку з її ключовими бізнес-процесами на основі сучасних прикладних програм та мов програмування. Навчитись реорганізовувати діяльність підприємства на основі автоматизації бізнес-процесів.

Детальніше...

Реінженірінг та комплексна автоматизація бізнес-процесів

Дисципліна спрямована на набуття компетенцій з розроблення нових бізнес-процесів у фірмі або підприємстві шляхом радикального перепроектування (ре-нжинірінгу) існуючих процесів, на основі інтенсивного використання у нових процесах електронних систем, зміни умов ведення бізнесу, що дає можливість отримання додаткових конкурентних переваг.

Детальніше...

Комп’ютерно - інтегровані технології управління бізнес-процесами

Дисципліна спрямована на формування у майбутніх фахівців компетентностей щодо можливостей аналізувати існуючі бізнес-процеси, моделювати бізнес-процеси за різними методологіями, здійснювати імітаційне моделювання бізнес-процесу та оптимізувати його на основі отриманої інформації.

Детальніше...


Системні принципи створення комплексної автоматизації виробництва

Мета дисципліни – формування у студентів знань і вміння вирішувати задачі, що пов'язані з автоматизацією виробничих процесів. В процесі викладання курсу розглядаються системні принципи і методика проектування систем автоматизації. Основну увагу звернуто на системи і засоби автоматизованого проектування, розробки систем автоматизації контролю і регулювання процесів на базі гнучких виробничих систем. Розглянуто схеми і основні характеристики різних пристроїв автоматики; системи автоматичного проектування, керування та контролю; системи автоматизації з урахуванням суті й закономірностей технологічних процесів як об'єктів управління; а також принципи розробки науково обґрунтованих методів автоматизації сучасного виробництва.


Розробка систем керування на базі однокристальних мікро-ЕОМ

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі однокристальних мікро-ЕОМ та мікроконверторів; отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів та мікроконверторів (програмних симуляторів, інтегрованого середовища програмування Keil).

Детальніше...

Розробка мікропроцесорних систем керування на основі мікроконтролерів та мікроконверторів

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів (однокристальних мікро-ЕОМ, РІС-контролерів) та мікроконверторів; отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів та мікроконверторів (програмних емуляторів, інтерактивного емулятора схем Multisim, інтегрованого середовища програмування Kei).

Детальніше...

Проектування мікропроцесорних систем керування на основі мікроконтролерів та мікроконверторів з використанням програмних емуляторів та інтерактивного емулятора схем Multisim

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів (однокристальних мікро-ЕОМ та РІС-контролерів); отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів (програмних емуляторів, інтерактивного емулятора схем Multisim).

Детальніше...


Група КТ-51

Обладнання і основи створення гнучких автоматизованих виробництв

Дисципліна пов’язана з вивченням основ комплексного розв’язання конструкторсько-технологічних, технічних, організаційних і економічних питань проектування гнучких автоматизованих виробництв. Розглянуто основні типи обладнання, яке використовується в ГАВ, критерії його вибору виходячи з різних виробничих потреб і умов; особливості застосування промислових роботів в умовах ГАВ; принципи побудови та організації автоматизованої системи технологічної підготовки виробництва (АС ТПВ); структуру і особливості побудови автоматизованої складської підсистеми ГАВ; структуру і особливості побудови допоміжних систем ГАВ; принципи побудови та організації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) та виробництвом (АСУВ).


Основи системного програмування

Дисципліна спрямована на вивчення принципів програмування з використанням системних засобів операційної системи Windows. Особливу увагу приділено системному інтерфейсу прикладного програмування – Windows API. Розглянуто принципи роботи процесів та потоків; засоби міжпроцесної взаємодії; будову віртуального адресного простору процесу; засоби синхронізації потоків (критичні секції, м’ютекси, семафори, події); файловий ввід-вивід; принципи роботи з системним реєстром; принципи розробки служб; засоби захисту системних об’єктів.

Детальніше...

Програмування з використанням засобів Windows API

Дисципліна спрямована на вивчення вивчення архітектури операційної системи Windows, структури процесу та потоку; формування знань про структуру віртуального адресного простору процесу; вивчення принципів міжпроцесної та міжпотокової взаємодії; вивчення системних засобів синхронізації роботи потоків: критичних секцій, м'ютексів, семафорів.

Детальніше...

Розробка багатопотокових прикладних програм

Дисципліна спрямована на вивчення вивчення структури процесу та потоку у Windows; вивчення принципів роботи підсистеми керування потоками; вивчення будови віртуального адресного простору процесу; формування знань про архітектуру багатопотокової програми; вивчення системних засобів міжпотокової взаємодії: повідомлення WM_COPYDATA, поштові скриньки, іменовані та неіменовані канали, сокети, відображені у пам'ять файли; вивчення методів синхронізації потоків.

Детальніше...


Проектування систем автоматизації бізнес-процесів підприємств

Дисципліна спрямована на вивчення методів та базових принципів методології опису ІT-інфраструктури компанії у взаємозв'язку з її ключовими бізнес-процесами на основі сучасних прикладних програм та мов програмування. Навчитись реорганізовувати діяльність підприємства на основі автоматизації бізнес-процесів.

Детальніше...

Реінженірінг та комплексна автоматизація бізнес-процесів

Дисципліна спрямована на набуття компетенцій з розроблення нових бізнес-процесів у фірмі або підприємстві шляхом радикального перепроектування (ре-нжинірінгу) існуючих процесів, на основі інтенсивного використання у нових процесах електронних систем, зміни умов ведення бізнесу, що дає можливість отримання додаткових конкурентних переваг.

Детальніше...

Комп’ютерно - інтегровані технології управління бізнес-процесами

Дисципліна спрямована на формування у майбутніх фахівців компетентностей щодо можливостей аналізувати існуючі бізнес-процеси, моделювати бізнес-процеси за різними методологіями, здійснювати імітаційне моделювання бізнес-процесу та оптимізувати його на основі отриманої інформації.

Детальніше...


Розробка систем керування на базі однокристальних мікро-ЕОМ

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі однокристальних мікро-ЕОМ та мікроконверторів; отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів та мікроконверторів (програмних симуляторів, інтегрованого середовища програмування Keil).

Детальніше...

Розробка мікропроцесорних систем керування на основі мікроконтролерів та мікроконверторів

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів (однокристальних мікро-ЕОМ, РІС-контролерів) та мікроконверторів; отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів та мікроконверторів (програмних емуляторів, інтерактивного емулятора схем Multisim, інтегрованого середовища програмування Kei).

Детальніше...

Проектування мікропроцесорних систем керування на основі мікроконтролерів та мікроконверторів з використанням програмних емуляторів та інтерактивного емулятора схем Multisim

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів (однокристальних мікро-ЕОМ та РІС-контролерів); отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів (програмних емуляторів, інтерактивного емулятора схем Multisim).

Детальніше...


Група КАм-51

Автоматизовані системи технічного зору

Дисципліна спрямована на вивчення методів і алгоритмів комп’ютерної обробки зображень з метою покращення візуалізації, класифікації, виділення інформації, необхідної для наукової діяльності, основ комп’ютерної графіки. Окрему увагу приділено потребам технічного діагностування на основі обробки оптичних та фpактографічних зображень.

Детальніше...

Технічне діагностування і оптико-цифрові методи

Дисципліна спрямована на вивчення понять, методів і алгоритмів, необхідних для ефективної розрахункової обробки цифрових зображень, засвоєння практичних навичок роботи з зображеннями як за допомогою готових програмних продуктів, так і програмуванням відповідних алгоритмів.

Детальніше...

Неруйнівний контроль

Дисципліна спрямована на набуття компетенцій з використання методів контролю якості продукції, за якого не повинна бути порушена придатність щодо застосування із повним збереженням закладених із самого початку функцій.

Детальніше...


Математичне моделювання і оптимізація автоматизованих виробничих систем

Дисципліна направлена на вивчення методів імовірнісного математичного моделювання і оптимізації гнучких однопоточних і багатопоточних автоматизованих ліній складання з урахуванням показників надійності їх структурних елементів. Розглянуто основні визначення і параметри ГАЛС; показники функціонування АСВ; математичні моделі процесів функціонування БГАЛ; методи імовірнісного математичного моделювання гнучких багатопоточних автоматизованих ліній складання. Основне призначення курсу – ознайомити студентів з методами імовірнісного математичного моделювання гнучких багатопоточних автоматизованих ліній складання автоматизованого виробництва, навчити на практиці використовувати методи побудови та розв'язання систем диференціальних рівнянь стану ділянок ГАЛС з використанням графів станів. 


Обладнання і основи створення гнучких автоматизованих виробництв

Дисципліна пов’язана з вивченням основ комплексного розв’язання конструкторсько-технологічних, технічних, організаційних і економічних питань проектування гнучких автоматизованих виробництв. Розглянуто основні типи обладнання, яке використовується в ГАВ, критерії його вибору виходячи з різних виробничих потреб і умов; особливості застосування промислових роботів в умовах ГАВ; принципи побудови та організації автоматизованої системи технологічної підготовки виробництва (АС ТПВ); структуру і особливості побудови автоматизованої складської підсистеми ГАВ; структуру і особливості побудови допоміжних систем ГАВ; принципи побудови та організації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) та виробництвом (АСУВ).


Основи системного програмування

Дисципліна спрямована на вивчення принципів програмування з використанням системних засобів операційної системи Windows. Особливу увагу приділено системному інтерфейсу прикладного програмування – Windows API. Розглянуто принципи роботи процесів та потоків; засоби міжпроцесної взаємодії; будову віртуального адресного простору процесу; засоби синхронізації потоків (критичні секції, м’ютекси, семафори, події); файловий ввід-вивід; принципи роботи з системним реєстром; принципи розробки служб; засоби захисту системних об’єктів.

Детальніше...

Програмування з використанням засобів Windows API

Дисципліна спрямована на вивчення вивчення архітектури операційної системи Windows, структури процесу та потоку; формування знань про структуру віртуального адресного простору процесу; вивчення принципів міжпроцесної та міжпотокової взаємодії; вивчення системних засобів синхронізації роботи потоків: критичних секцій, м'ютексів, семафорів.

Детальніше...

Розробка багатопотокових прикладних програм

Дисципліна спрямована на вивчення вивчення структури процесу та потоку у Windows; вивчення принципів роботи підсистеми керування потоками; вивчення будови віртуального адресного простору процесу; формування знань про архітектуру багатопотокової програми; вивчення системних засобів міжпотокової взаємодії: повідомлення WM_COPYDATA, поштові скриньки, іменовані та неіменовані канали, сокети, відображені у пам'ять файли; вивчення методів синхронізації потоків.

Детальніше...


Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами

Метою вивчення дисципліни є засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем, навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на базі стандартних наборів мікропроцесорних комплектів, однокристальних мікро-ЕОМ та РІС - контролерів. Розглянуто принципи проектування МП-систем на базі однокристальних мікро-ЕОМ та РІС-контролерів найбільш розповсюджених серій; основні програмні та технічні засоби програмування та відлагодження програм для систем на основі мікропроцесорів та однокристальних мікро-ЕОМ; принципи та засоби з’єднання МП-систем з первинними перетворювачами та виконавчими пристроями; принципи та засоби з’єднання МП-системи з пристроями відображення інформації та пристроями вводу інформації.


Проектування систем автоматизації бізнес-процесів підприємств

Дисципліна спрямована на вивчення методів та базових принципів методології опису ІT-інфраструктури компанії у взаємозв'язку з її ключовими бізнес-процесами на основі сучасних прикладних програм та мов програмування. Навчитись реорганізовувати діяльність підприємства на основі автоматизації бізнес-процесів.

Детальніше...

Реінженірінг та комплексна автоматизація бізнес-процесів

Дисципліна спрямована на набуття компетенцій з розроблення нових бізнес-процесів у фірмі або підприємстві шляхом радикального перепроектування (ре-нжинірінгу) існуючих процесів, на основі інтенсивного використання у нових процесах електронних систем, зміни умов ведення бізнесу, що дає можливість отримання додаткових конкурентних переваг.

Детальніше...

Комп’ютерно - інтегровані технології управління бізнес-процесами

Дисципліна спрямована на формування у майбутніх фахівців компетентностей щодо можливостей аналізувати існуючі бізнес-процеси, моделювати бізнес-процеси за різними методологіями, здійснювати імітаційне моделювання бізнес-процесу та оптимізувати його на основі отриманої інформації.

Детальніше...


Системні принципи створення комплексної автоматизації виробництва

Мета дисципліни – формування у студентів знань і вміння вирішувати задачі, що пов'язані з автоматизацією виробничих процесів. В процесі викладання курсу розглядаються системні принципи і методика проектування систем автоматизації. Основну увагу звернуто на системи і засоби автоматизованого проектування, розробки систем автоматизації контролю і регулювання процесів на базі гнучких виробничих систем. Розглянуто схеми і основні характеристики різних пристроїв автоматики; системи автоматичного проектування, керування та контролю; системи автоматизації з урахуванням суті й закономірностей технологічних процесів як об'єктів управління; а також принципи розробки науково обґрунтованих методів автоматизації сучасного виробництва.


Розробка систем керування на базі однокристальних мікро-ЕОМ

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі однокристальних мікро-ЕОМ та мікроконверторів; отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів та мікроконверторів (програмних симуляторів, інтегрованого середовища програмування Keil).

Детальніше...

Розробка мікропроцесорних систем керування на основі мікроконтролерів та мікроконверторів

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів (однокристальних мікро-ЕОМ, РІС-контролерів) та мікроконверторів; отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів та мікроконверторів (програмних емуляторів, інтерактивного емулятора схем Multisim, інтегрованого середовища програмування Kei).

Детальніше...

Проектування мікропроцесорних систем керування на основі мікроконтролерів та мікроконверторів з використанням програмних емуляторів та інтерактивного емулятора схем Multisim

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів (однокристальних мікро-ЕОМ та РІС-контролерів); отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів (програмних емуляторів, інтерактивного емулятора схем Multisim).

Детальніше...


Група КТм-51

Обладнання і основи створення гнучких автоматизованих виробництв

Дисципліна пов’язана з вивченням основ комплексного розв’язання конструкторсько-технологічних, технічних, організаційних і економічних питань проектування гнучких автоматизованих виробництв. Розглянуто основні типи обладнання, яке використовується в ГАВ, критерії його вибору виходячи з різних виробничих потреб і умов; особливості застосування промислових роботів в умовах ГАВ; принципи побудови та організації автоматизованої системи технологічної підготовки виробництва (АС ТПВ); структуру і особливості побудови автоматизованої складської підсистеми ГАВ; структуру і особливості побудови допоміжних систем ГАВ; принципи побудови та організації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) та виробництвом (АСУВ).


Основи системного програмування

Дисципліна спрямована на вивчення принципів програмування з використанням системних засобів операційної системи Windows. Особливу увагу приділено системному інтерфейсу прикладного програмування – Windows API. Розглянуто принципи роботи процесів та потоків; засоби міжпроцесної взаємодії; будову віртуального адресного простору процесу; засоби синхронізації потоків (критичні секції, м’ютекси, семафори, події); файловий ввід-вивід; принципи роботи з системним реєстром; принципи розробки служб; засоби захисту системних об’єктів.

Детальніше...

Програмування з використанням засобів Windows API

Дисципліна спрямована на вивчення вивчення архітектури операційної системи Windows, структури процесу та потоку; формування знань про структуру віртуального адресного простору процесу; вивчення принципів міжпроцесної та міжпотокової взаємодії; вивчення системних засобів синхронізації роботи потоків: критичних секцій, м'ютексів, семафорів.

Детальніше...

Розробка багатопотокових прикладних програм

Дисципліна спрямована на вивчення вивчення структури процесу та потоку у Windows; вивчення принципів роботи підсистеми керування потоками; вивчення будови віртуального адресного простору процесу; формування знань про архітектуру багатопотокової програми; вивчення системних засобів міжпотокової взаємодії: повідомлення WM_COPYDATA, поштові скриньки, іменовані та неіменовані канали, сокети, відображені у пам'ять файли; вивчення методів синхронізації потоків.

Детальніше...


Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами

Метою вивчення дисципліни є засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем, навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на базі стандартних наборів мікропроцесорних комплектів, однокристальних мікро-ЕОМ та РІС - контролерів. Розглянуто принципи проектування МП-систем на базі однокристальних мікро-ЕОМ та РІС-контролерів найбільш розповсюджених серій; основні програмні та технічні засоби програмування та відлагодження програм для систем на основі мікропроцесорів та однокристальних мікро-ЕОМ; принципи та засоби з’єднання МП-систем з первинними перетворювачами та виконавчими пристроями; принципи та засоби з’єднання МП-системи з пристроями відображення інформації та пристроями вводу інформації.


Проектування систем автоматизації бізнес-процесів підприємств

Дисципліна спрямована на вивчення методів та базових принципів методології опису ІT-інфраструктури компанії у взаємозв'язку з її ключовими бізнес-процесами на основі сучасних прикладних програм та мов програмування. Навчитись реорганізовувати діяльність підприємства на основі автоматизації бізнес-процесів.

Детальніше...

Реінженірінг та комплексна автоматизація бізнес-процесів

Дисципліна спрямована на набуття компетенцій з розроблення нових бізнес-процесів у фірмі або підприємстві шляхом радикального перепроектування (ре-нжинірінгу) існуючих процесів, на основі інтенсивного використання у нових процесах електронних систем, зміни умов ведення бізнесу, що дає можливість отримання додаткових конкурентних переваг.

Детальніше...

Комп’ютерно - інтегровані технології управління бізнес-процесами

Дисципліна спрямована на формування у майбутніх фахівців компетентностей щодо можливостей аналізувати існуючі бізнес-процеси, моделювати бізнес-процеси за різними методологіями, здійснювати імітаційне моделювання бізнес-процесу та оптимізувати його на основі отриманої інформації.

Детальніше...


Розробка систем керування на базі однокристальних мікро-ЕОМ

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі однокристальних мікро-ЕОМ та мікроконверторів; отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів та мікроконверторів (програмних симуляторів, інтегрованого середовища програмування Keil).

Детальніше...

Розробка мікропроцесорних систем керування на основі мікроконтролерів та мікроконверторів

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів (однокристальних мікро-ЕОМ, РІС-контролерів) та мікроконверторів; отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів та мікроконверторів (програмних емуляторів, інтерактивного емулятора схем Multisim, інтегрованого середовища програмування Kei).

Детальніше...

Проектування мікропроцесорних систем керування на основі мікроконтролерів та мікроконверторів з використанням програмних емуляторів та інтерактивного емулятора схем Multisim

Мета дисципліни – вивчення дисципліни, засвоєння основ проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів (однокристальних мікро-ЕОМ та РІС-контролерів); отримання навиків програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на їх основі, вивчення сучасного програмного середовища для програмування мікроконтролерів (програмних емуляторів, інтерактивного емулятора схем Multisim).

Детальніше...


Група КАм-61, КТм-61

Основи наукових досліджень і теорія експерименту

Викладаються сучасні методи, системи та засоби проведення наукових та експериментальних досліджень. Мета навчальної дисципліни: набуття необхідних теоретичних знань та практичних навичок науково-дослідної роботи, впровадження комплексного підходу до оптимальної організації досліджень, оволодіння програмними засобами, зокрема - програмою «PowerGraph». При вивченні курсу студенти повинні оволодіти методикою проведення досліджень, як основою правильного вирішення поставленої задачі, включаючи вибір експериментального обладнання, планування експерименту та використання обчислювальної техніки для обробки його результатів.

Детальніше...

Основи патентних досліджень

Викладаються сучасні методи, системи та засоби проведення патентних досліджень. Мета навчальної дисципліни: набуття необхідних теоретичних знань та практичних навичок з патентного права, а також оволодіння прийомами пошуку аналогів з використанням Інтернет-ресурсу. При вивченні курсу студенти повинні оволодіти основами методики досліджень складних технічних систем і закономірностей їх розвитку, набути знань з патентного права, оволодіти навиками пошуку інформації з використанням передових технологій та електронних ресурсів, складання описів технічних систем і технічно грамотного викладу інформації.

Детальніше...

Основи інженерної творчості

Викладаються сучасні методи, системи та засоби інженерної творчості. Мета навчальної дисципліни: набуття необхідних теоретичних знань та практичних навичок з інженерної творчості, а також оволодіння прийомами пошуку аналогів з використанням Інтернет-ресурсу. При вивченні курсу студенти повинні оволодіти основами теорії пошуку нових технічних рішень, методами досліджень складних технічних систем і закономірностей їх розвитку; навиками пошуку інформації з використанням передових технологій та електронних ресурсів.

Детальніше...