СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Завдання на кваліфікаційну роботу магістра

РЕФЕРАТ

ЗМІСТ

ВСТУП

1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами

1.2 Актуальність виконання роботи

1.3 Методи вирішення поставленої задачі

1.4 Висновки та постановка задач на кваліфікаційну роботу магістра

2 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

2.1 Характеристика об’єкту або предмету дослідження

2.2 Програма і методика теоретичних та експериментальних досліджень

2.3 Обробка результатів досліджень

2.4 Аналіз і узагальнення отриманої інформації

2.5 Наукові і практичні висновки, пропозиції щодо використання результатів виконаних досліджень

3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.

3.1 Характеристика виробу та його призначення:

 • аналіз умов роботи виробу, матеріалу та його властивостей;
 • аналіз конструктивних особливостей виробу та технологічних особливостей його виготовлення;
 • аналіз технічних умов на виготовлення виробу.

3.2 Розробка технологічного процесу виготовлення виробу

4 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА.

4.1 Аналіз вихідних даних на проектування, базового варіанту виробничої системи результатів розробки технології автоматизованого виробництва і розробка технічного завдання на проектування.

4.2 Підбір серійного обладнання, уточнення компоновки автоматизованої виробничої системи та розрахунок її технічних характеристик на основі паспортних даних серійного обладнання.

4.3 Обґрунтування необхідності проектування, вимог і технічних показників нестандартного обладнання, що входить в автоматизовану виробничу систему.

4.4 Вибір, розрахунок та опис принципових структурно-кінематичної та (або) гідравлічної (пневматичної) схем одиниць нестандартного обладнання.

4.5 Проектування та розрахунок приводів, вузлів та деталей окремих одиниць обладнання:

 • методика розрахунку;
 • вибір конструктивної схеми;
 • визначення вихідних даних для розрахунку;
 • результати розрахунку;
 • аналіз результатів розрахунку і прийняття основних конструктивних параметрів проектованого обладнання;
 • розробка складальних креслень та загальних виглядів проектованих одиниць обладнання.

4.6 Обґрунтування та вибір типу схеми керування автоматизованою виробничою системою.

4.7 Розробка функційної та електричної принципової схеми системи керування, розробка друкованих плат функційних вузлів (модулів) системи, розробка складальних креслень плат системи керування автоматизованою виробничою системою.

4.8 Розробка принципових електричних схем спряжень (інтерфейсів) системи керування з технологічним обладнанням, розробка друкованих плат і складальних креслень схем спряжень.

4.9 Розробка схем електричних з'єднань системи керування і автоматизованої виробничої системи в цілому.

5 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

5.1 Розробка програм для проведення проектувальних розрахунків з використанням ПЕОМ:

 • алгоритм розрахунку;
 • структура програмного забезпечення;
 • вихідні данні для обчислень і ідентифікація змінних;
 • порядок використання програми.

5.2 Розробка керуючих програм для систем програмного керування:

 • алгоритм керуючої програми;
 • структура керуючої програми;
 • інструкція по вводу і запуску керуючої програми.

6 ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМЧІНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

 • Техніко-економічне обґрунтування ефективності науково-дослідних робіт
 • Розрахунок показників економічної ефективності розробки
 • Техніко-економічні показники проекту та їх аналіз

7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

8 ЕКОЛОГІЯ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

 • Основні результати літературного та патентного огляду
 • Загальний вигляд об’єкта автоматизації або план розміщення обладнання
 • Схема автоматизації технологічного процесу
 • Гідравлічна, пневматична, кінематична та ін. схема об’єкта автоматизації
 • Функціональна або структурна електричні схеми системи управління
 • Електричні принципові схеми системи управління
 • Алгоритми роботи та вікна роботи програмного забезпечення
 • Логічна та фізична мережеві топології.
 • Компонувальні схеми, складальні креслення устаткування для проведення досліджень
 • Результати експериментальних та теоретичних досліджень
 • Обґрунтування достовірності отриманих результатів досліджень