Теми кваліфікаційних робіт для студентів групи КАзс-41

Завантажити

Теми кваліфікаційних робіт для студентів групи КАс-41

Завантажити

Щорічно, працівники кафедри АВ видають значну кількість наукових публікацій. За рівнем наукових друкованих публікацій кафедра займає 1 місце на факультеті прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (за даними бази Scopus). Співробітники кафедри постійно підвищують рівень наукових публікацій, що стимулює їх професійне зростання та сприяє вивченню іноземної мови та міжнародної співпраці.

За останні роки видано ряд друкованих праць, що містять фундаментальні наукові результати, зокрема:

Volodymyr Medvid, Iryna Beliakova, Vadim Piscio, Volodymyr Savkiv, Frantisek Duchon. Preventing method of acoustic resonance in the high-pressure discharge lamps

У статті проаналізовано доступні методи запобігання акустичному резонансу ламп високого тиску. Запропоновано новий метод, основною ідеєю якого є подача високовольтної лампи, модульованої псевдовипадковим сигналом. Здійснено аналіз спектральних характеристик сигналу, що надходить у лампу, здійснено математичне моделювання набору «розрядної лампи - прототипу пристрою», що реалізує запропонований спосіб управління лампою. Представлені результати моделювання та осцилограм, взяті з прототипу, що підтверджує результати теоретичних досліджень.

Savkiv V., Mykhailyshyn R., Duchon F. Gasdynamic analysis of the Bernoulli grippers interaction with the surface of flat objects with displacement of the center of mass, Vacuum, 2019, Vol. 159, P.524-533.

Розглянуто безконтактне транспортування плоского об’єкта із зміщеним центром мас за допомогою захоплювального пристрою Бернуллі. При зміщенні центра мас об’єкта маніпулювання відносно осі захоплювача Бернуллі спостерігається відхилення від паралельності між їх активними поверхнями у статичному положенні. Для даного випадку запропоновано формули для розрахунку розподілу тиску повітря в радіальному проміжку між активними поверхнями захоплювача Бернуллі та об’єкта маніпулювання. Результати розрахунків розподілу розрідження на поверхні об’єкта маніпулювання показали, що асиметричність розподілу залежить від величини зміщення центру мас об’єкта. Запропоновано методику розрахунку сили та крутного моменту пов’язаних з дією захоплювача Бернуллі на об’єкт маніпулювання. Визначено параметри, що характеризують положення об’єкта маніпулювання відносно захоплювача Бернуллі для різних значень ваги об’єкта та координати його центру мас. Наведено опис дослідної установки та результати експериментальних досліджень.

Konovalenko I, Maruschak P., Prentkovskis O., and Junevičius R. Investigation of the rupture surface of the titanium alloy using convolutional neural networks // Materials, 2018, 11(12), 2467; doi: 10.3390/ma11122467

Запропоновано метод виявлення ямок в'язкого відриву на фрактографічному зображенні, який грунтується на використанні згорткової нейронної мережі. Порівняно з класичними алгоритмами обробки зображень, використання нейромережі суттєво зменшує кількість параметрів, які слід налаштовувати вручну. Крім цього, нейромережа під час навчання може виявляти значно більше характерних ознак, що позитивно впливає на якість розпізнавання. Це робить метод більш універсальним та точним. Досліджено 17 моделей згорткових нейромереж з різною структурою та вибрано оптимальний за точністю та швидкодією варіант. Пропонована нейромережа класифікує пікселі зображення на два класи: "ямка" та "край". Запропоновано перехід від імовірнісного результату на виході нейромережі до однозначної чіткої класифікації. Порівняно результати, отримані за допомогою нейромережі, з результатами, отриманими за допомогою раніше розробленого алгоритму на основі набору фільтрів. Виявлено, що результати мають високу схожість (більше 90%), а нейромережа точніше виявляє потрібні ознаки, ніж попередній метод.

Savkiv, V., Mykhailyshyn, R., Duchon, F., Fendo, O. (2017). Justification of design and parameters of Bernoulli–vacuum gripping device. International Journal of Advanced Robotic Systems, 14(6).

Проаналізовано динаміку протікання потоку повітря в проміжку між взаємодіючими поверхнями струминно-вакуумного захоплювального пристрою та об’єкта маніпулювання. Запропоновано методи підвищення підіймальної здатності даних пристроїв. Виведено рівняння для визначення розподілу тиску в проміжку між взаємодіючими поверхнями захоплювача та об’єкта маніпулювання, формули для розрахунку силових характеристик. Наведено результати теоретичних досліджень струминно-вакуумних захоплювачів з різною формою активної поверхні.


I. V. Konovalenko, O. A. Pastukh, P. O. Marushchak. Using fuzzy sets to estimate the geometric parameters of surface damage, Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing, 2016, Vol. 52, Issue 4, pp. 319-327.

Розглянуто задачу оцінювання впливу змінних параметрів запропонованого алгоритму розпізнавання дефектів поверхні на результат його роботи. Описано спосіб оцінювання впливу змінних параметрів на розпізнані геометричні характеристики сітки пошкоджень поверхні. Цей спосіб грунтується на предствленні базових зон каркасу сітки пошкоджень поверхні у вигляді компактних нечітких множин в двовимірному просторі (нечітких квазіточек). Безліч точок розпізнаного об'єкта, отриманих за різних комбінацій параметрів досліджуваного алгоритму, представляють у вигляді нечіткого безлічі з певною функцією приналежності. Розглянуто спосіб розрахунку геометричних параметрів сітки пошкоджень (довжини і нахилу) за допомогою засобів нечіткої геометрії і продемонстровано його використання при визначенні геометричних параметрів сітки пошкоджень ролика машини безперервного лиття заготовок.


S.V. Panin, P.O. Maruschak, P.S. Lyubutin, I.V. Konovalenko, B.B. Ovechkin. Application of meso- and fracture mechanics to material affected by a network of thermal fatigue cracks, International Journal of Fatigue, 2015, Vol. 76, pp.33–38.

В межах концепції фізичної мезомеханіки матеріалів і механіки руйнування виявлено основні закономірності деформування і руйнування теплостійкої стали 25Cr1Mo1V з мережею тріщин термомеханічної втоми. Виявлено та чисельно описано типові етапи процесу деформування зразків сталі 25CrMo1V.


P. O. Marushchak, I. V. Konovalenko, V. S. Mochars’kyi, A. P. Sorochak, B. I. Rabyk. Computer analysis of the morphology of ordered surface topography of 15kh13mf steel after pulse laser treatment, Materials Science, 2014, Volume 49, Issue 6, pp 796–804.

Ідентифіковано та кількісно проаналізовано цифрові зображення впорядкованого рельєфу на поверхні сталі 15Х13МФ, обробленої потужним лазерним імпульсом. Стан поверхні оцінено після опромінення в різних середовищах. Встановлено, що рельєф, сформований на поверхні модифікованого матеріалу, має ознаки хвилястої структури, для якої визначено певні інтегральні параметри зображення.


Протягом 2015-16 рр., вперше на кафедрі АВ виконано україно-словацький міжнародний науковий проект «Дослідження закономірностей розтріскування та зношування матеріалів металургійного обладнання». Партнером ТНТУ ім. І. Пулюя у проектів був Кошицький університет.  Керівник проекту від ТНТУ: д.т.н., проф. Марущак П.О, від Кошицького університету: проф. Ж. Брезінова.

За результатами виконання проекту вивчено фізико-механічні закономірності зародження та розвитку сітки множинних тріщино подібних дефектів на різних масштабних рівнях та досліджено деформівні властивості поверхневих шарів. Досліджено процеси деградації, зародження та розвитку тріщин в матеріалі ролика МБЛЗ та запропоновано підходи до оптимізації технологічного процесу його виготовлення, що дозволить підвищити експлуатаційний ресурс конструкції. Вивчено комплексний вплив експлуатаційних факторів на довговічність конструкції умовах високотемпературної втоми та термовтоми. Одержано та систематизовано дані щодо впливу технологічних факторів на параметри тріщиностійкості матеріалу роликів з наплавленим робочим шаром.

2018

У 2018 виконано науковий проект за кошти Державного фонду фундаментальних досліджень на тему "Оптимізація конструктивних параметрів безконтактних струминних захоплювальних пристроїв промислових роботів". Науковий керівник: к.т.н. Михайлишин Р.І.

2015-2016

Протягом 2015-2016 років виконано спільний Україно – Словацький науковий проект. Науковий керівник: д.т.н., проф. Марущак П.О.

2014

У 2014 році на кафедрі виконано наукові дослідження за грантом Президента України, за фінансування Державним фондом фундаментальних досліджень України. Науковий керівник: д.т.н., проф. Марущак П.О.

Угоди про співпрацю

За ініціативою кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв було укладено низку договорів про наукове співробітництво, зокрема з:

Кошицьким технічним університетом (Словаччина)

Національним центром робототехніки (Словаччина)

Клайпедським університетом (Литва)

Міжнародні партнери

Кафедра розвиває співробітництво із колегами з провідних університетів, зокрема:

Завідувач кафедри АВ, Марущак П.О. є членом редакційних колегії «Вісника ТНТУ» та низки міжнародних наукових видань, зокрема:

magazine tntu
Вісник Тернопільського національного
технічного університету
magazine tntu
Transport (Taylor & Francis)
magazine tntu
Mechanika (Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej)

Кафедра Автоматизації технологічних процесів та виробництв розташована в першому та другому корпусах ТНТУ ім. І.Пулюя. До кафедри належать такі навчальні аудиторії:

Корпус №1 (4 поверх)

  • № 401 (мультимедійна лекційна аудиторія)
  • № 407 (комп’ютерна аудиторія)
  • № 408 (кабінет завідувача кафедри)
  • № 409 (кабінет викладачів і персоналу кафедри)

Корпус №2 (1-й поверх)

  • № 8 (лабораторія робототехніки, технологічних вимірювань і приладів)
  • № 9 (лабораторія автоматизованого обладнання та автоматизації технологічних процесів)
  • № 11 (лабораторія мікропроцесорних систем керування)

Адреса

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56

Корпус №1, аудиторія №408, 409

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв

Електронна пошта

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Телефон

(0352) 25-24-77

Ми на карті Тернополя

Савків Володимир Богданович
зав. кафедрою, доцент
кандидат технічних наук, директор ЦППО

Козбур Ігор Романович
старший викладач,
заст. зав. кафедри

Марущак Павло Орестович
професор, доктор технічних наук,
проректор з наукової роботи

Медвідь Володимир Романович
доцент,
кандидат технічних наук

Коноваленко Ігор Володимирович
доцент,
кандидат технічних наук

Капаціла Юрій Богданович
доцент,
кандидат технічних наук

Дмитрів Олена Романівна
доцент,
кандидат технічних наук

Трембач Ростислав Богданович
доцент,
кандидат технічних наук

Козак Катерина Миколаївна
доцент,
кандидат технічних наук

Шовкун Олександр Павлович
старший викладач

Федорів Петро Степанович
старший викладач

Пісьціо Вадим Петрович
старший викладач

Микулик Петро Миколайович
старший викладач

Мосій Любомир Євгенійович
провідний інженер

Гопалюк Наталія Ігорівна
інженер

Невожай Володимир Анатолійович
інженер 1-ої категорії

Козій Леся Богданівна
інженер 1-ої категорії

Ковальчук Олександр Віталійович
асистент (за сумісництвом),
директор ТДВ "Булат"